۱۳۹۱ دی ۹, شنبه

تغییر باید کرد...؟

گاه تغییر کردن دوستان غم انگیزترین سناریوی زندگی است.
گاه نیز تغییر نکردنشان انسان را اندوهگین می‌کند!
گاه سخت است دوست داشتن دیگران، همان‌گونه که هستند...