۱۳۹۱ اسفند ۲۰, یکشنبه

فقط سه کلمه

می‌خواهم بنویسم ولی نمی‌دانم چه بگویم.
شاید این سه کلمه برای بیان احساسم کافی باشد:
سکوت، سردرد، ثانیه‌ها...