۱۳۹۲ مرداد ۱۲, شنبه

بنوازید!

سازها را بنوازید و هیچ نگویید!
قلب من شعرهای زیادی برای خواندن دارد.
بگذارید در موسیقی غرق شود و برای خود بخواند.
شاد یا غمگین تفاوتی نمی‌کند.
برای هر آهنگ شما شعری خواهم داشت.
شعری، آرزویی، خاطره‌ای...
بنوازید! تا آخر دنیا بنوازید...