۱۳۹۰ اردیبهشت ۹, جمعه

سرنوشت

گاهی با خود می‌اندیشم.
آیا مسیر درست را رفته‌ام؟
شاید من نباید مسیر را انتخاب کنم.
شاید او چیز دیگری می‌خواهد.
شاید این من نیستم که باید شاد شوم.
شاید باید دیگران را شاد کنم.
...
مسیرم را پاک خواهم کرد.
خود را به دست سرنوشت خواهم سپرد.
سرنوشتی که او تعیین خواهد کرد...