۱۳۹۰ مرداد ۲۱, جمعه

پروردگارا...

پروردگارا!
به حق این ماه مبارک، یاریم کن تا خشم و نفرت شیطان را بر من چیره نکند.